[اسم]

le seigneur

قابل شمارش مذکر

1 لرد ارباب

2 فرد قدرتمند فرد مهم و بانفوذ

3 ارباب مالک

4 خداوند پروردگار (le Seigneur)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان