[اسم]

le septembre

/sɛptɑ̃bʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: septembres]

1 سپتامبر

  • 1.Je suis né le 11 septembre 1989.
    1. من در 11 سپتامبر 1989 متولد شده ام.
en septembre
در ماه سپتامبر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان