[عدد]

sept

/sɛt/

1 هفت

  • 1.Dites-moi les sept jours de la semaine.
    1. هفت روز هفته را به من بگویید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان