[اسم]

la situation initiale

/sityasjˈɔ̃ inisjˈal/
غیرقابل شمارش مونث

1 شرح و تفسیر توضیح مفصل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان