[اسم]

die Abhängigkeit

قابل شمارش مونث

1 وابستگی تعلق

2 اعتیاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان