[فعل]

abhängen

/ˈaphɛŋən/
فعل ناگذر
[گذشته: hing ab] [گذشته: hing ab] [گذشته کامل: abgehangen] [فعل کمکی: haben ]

1 بستگی داشتن وابسته بودن

مترادف و متضاد abhängig sein angewiesen sein
von etwas (Dat.) abhängen
به چیزی بستگی داشتن
  • 1. Das Datum für das Picknick hängt von der Wettervorhersage ab.
    1. تاریخ پیکنیک به پیش‌بینی (وضعیت) آب‌وهوا بستگی دارد.
  • 2. Vielleicht bleiben wir ein paar Tage länger, das hängt vom Wetter ab.
    2. شاید ما چند روز بیشتر بمانیم، این به آب‌وهوا بستگی دارد.
von jemandem (finanziell) abhängen
به کسی (از نظر مالی) وابسته بودن
  • Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.
    بسیاری از محصلان از نظر مالی به والدینشان وابسته‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان