[فعل]

abheften

فعل گذرا و ناگذر

1 بایگانی کردن در پرونده گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان