[فعل]

abheben

/ˈapˌheːbən/
فعل گذرا
[گذشته: hob ab] [گذشته: hob ab] [گذشته کامل: abgehoben] [فعل کمکی: haben ]

1 برداشتن برداشت کردن

 • 1.Für die Reise habe ich 500 Euro von meinem Konto abgehoben.
  1 . من برای سفر 500 یورو از حسابم برداشت کردم.
 • 2.Kannst du den Deckel vom Topf abheben?
  2 . آیا می‌توانی در را از روی قابلمه برداری؟

2 متمایز بودن تفاوت داشتن (sich abheben)

مترادف و متضاد abstechen abweichen sich unterscheiden
jemand/etwas hebt sich von jemandem/etwas Dat. ab
از کسی/چیزی متمایز بودن
 • 1. Das Rot hebt sich deutlich vom Hintergrund ab.
  1. قرمز به‌وضوح از پس‌زمینه متمایز است.
 • 2. Sie hebt sich in ihren Leistungen von ihrer Kollegin ab.
  2. او در توانایی‌هایش از همکارش متمایز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان