[اسم]

die Abhilfe

قابل شمارش مونث

1 درمان دارو

2 جبران خسارت بازپرداخت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان