[فعل]

abhetzen

فعل گذرا و ناگذر

1 خسته کردن فرسودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان