[فعل]

anblicken

فعل گذرا و ناگذر

1 نگاه کردن دیدن، نگریستن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان