[فعل]

anbinden

فعل گذرا و ناگذر

1 بستن

2 دعوا کردن جنگیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان