[فعل]

sich anbiedern

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 (خود را) جا کردن نزدیک شدن، قاطی شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان