[فعل]

anbieten

/ˈanbiːtn̩/
فعل گذرا
[گذشته: bot an] [گذشته: bot an] [گذشته کامل: angeboten] [فعل کمکی: haben ]

1 ارائه کردن تعارف کردن

مترادف و متضاد darbieten offerieren vorschlagen zur Verfügung stellen
etwas (Akk.) anbieten
چیزی را ارائه کردن [عرضه کردن]
 • 1. Der Supermarkt bot heute besonders günstig Milch an.
  1. سوپر مارکت امروز شیر خیلی ارزانی ارائه کرده بود.
 • 2. Heute wird auf dem Markt Waren zum Verkauf angeboten.
  2. امروز اجناس در بازار برای فروش عرضه می‌شود.
jemandem etwas (Akk.) (zu essen/zu trinken/...) anbieten
به کسی چیزی برای (خوردن/نوشیدن/...) تعارف کردن
 • 1. Sie hat mir einen Kaffee angeboten.
  1. او به من یک قهوه تعارف کرد.
 • 2. Was darf ich dir anbieten?
  2. چی می‌توانم بهت تعارف کنم؟
jemandem seine Hilfe/seinen Platz/seine Dienste/... anbieten
به کسی کمک/مکان/خدمات/... ارائه کردن
کاربرد anbieten به معنای ارائه کردن
فعل anbieten در معنای اصلی به معنای ارائه کردن چیزی است. اما زمانی که در مورد غذا مورد استفاده قرار گیرد معنایی نزدیک به "تعارف کردن" خواهد داشت، مثلا "Kaffee anbieten" (قهوه تعارف کردن/قهوه آوردن).
زمانی که از anbieten برای یک مغازه به کار رود به معنای ارائه کردن یا تامین کردن محصول است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان