[فعل]

anbetteln

فعل گذرا و ناگذر

1 تقاضا کردن گدایی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان