[فعل]

anblasen

فعل گذرا و ناگذر

1 فوت کردن دمیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان