[اسم]

die Apathie

قابل شمارش مونث

1 بی تفاوتی بی عملی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان