[اسم]

das Apartment

/aˈpartmənt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Apartments] [ملکی: Apartments]

1 آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی

مترادف و متضاد Wohnung
  • 1. Wir haben ein Apartment gemietet.
    1 . ما یک آپارتمان اجاره کرده ایم.
کاربرد واژه Apartment به معنای آپارتمان
معنای واژه Apartment در آلمانی کمی با "آپارتمان" در فارسی متفاوت است. در فارسی آپارتمان می تواند به معنای یک ساختمان مسکونی چند طبقه یا یک واحد مسکونی در آن ساختمان باشد. در آلمانی Apartment تنها به معنا یک واحد مسکونی در ساختمان چند طبقه است.
Apartment و Wohnung تقریبا هم معنا هستند اما وقتی از Apartment صحبت می کنیم منظور معمولا یک واحد خیلی کوچک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان