[اسم]

das Apartment

/aˈpartmənt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Apartments] [ملکی: Apartments]

1 آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی

مترادف و متضاد Wohnung
  • 1.In meinem Apartment ist nicht genug Platz.
    1. در آپارتمان فضای کافی وجود ندارد.
  • 2.Wir haben ein Apartment gemietet.
    2. ما یک آپارتمان اجاره کرده‌ایم.
کاربرد واژه Apartment به‌معنای آپارتمان
معنای واژه Apartment در آلمانی کمی با "آپارتمان" در فارسی متفاوت است. در فارسی آپارتمان می‌تواند به‌معنای یک ساختمان مسکونی چند طبقه یا یک واحد مسکونی در آن ساختمان باشد. در آلمانی Apartment تنها به معنا یک واحد مسکونی در ساختمان چند طبقه است.
Apartment و Wohnung تقریباً هم‌معنا هستند اما وقتی از Apartment صحبت می‌کنیم منظور معمولاً یک واحد خیلی کوچک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان