[اسم]

die Apartheid

قابل شمارش مونث

1 آپارتاید جدانژادی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان