[اسم]

der Arbeitsplatz

/ˈaʁbaɪ̯tsˌplats/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Arbeitsplätze] [ملکی: Arbeitsplatzes]

1 محل کار فرصت شغلی

  • 1.An meinem Arbeitsplatz fehlt ein Drucker.
    1 . در محل کار من یک پرینتر گم شده‌است.
  • 2.In der Industrie gibt es immer weniger Arbeitsplätze.
    2 . در صنعت فرصت‌های شغلی دائما کم می‌شود.
کاربرد واژه Arbeitsplatz به معنای محل کار
از واژه "Arbeitsplatz" در این کاربرد به دو معنای نسبتا نزدیک استفاده می‌شود. در معنای اول "Arbeitsplatz" به معنای (محل کار) است، محلی که برای کار کردن به آنجا می‌روید مثلا: دفتر، کارخانه و ... مثلا:
"Mein Arbeitsplatz ist dahinten" (محل کار من آنجاست.)
در کاربرد دیگر Arbeitsplatz به معنای فرصت یا موقعیت شغلی است. در این کاربرد Arbeitsplatz به امکان کار اشاره می‌کند. مثلا:
"Ich habe endlich einen Arbeitsplatz gefunden" (من بالاخره یک فرصت شغلی پیدا کردم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان