[اسم]

die Au-pair familie

/ˈaʊ pˈeə famˈiːlɪə/
قابل شمارش مونث

1 خانواده میزبان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان