[اسم]

das Au-pair-Mädchen

/oˈpɛːɐ̯ˌmɛːtçən/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Au-pair-Mädchen] [ملکی: Au-pair-Mädchen]

1 فرهنگ آموز دختر [دختر ساکن کشور خارجی]

  • 1.Meine Frau ist ursprünglich als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gekommen.
    1. خانم من اصالتا به عنوان فرهنگ آموز (اوپر) به آلمان آمده بود.
توضیحاتی در رابطه با Au-pair-Mädchen
Au-pair (اوپر) افرادی نامیده میشوند که برای یادگیری زبان و فرهنگ خاصی در داخل یا خارج کشور با خانواده ای مشغول به زندگی میشوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان