[عبارت]

Aufhebens machen

/ˈaʊ̯fˌheːbn̩s ˈmaxn̩/

1 جنجال به پا کردن آشوب به پا کردن

um etwas (Akk.)/von etwas (Dat.) Aufhebens machen
در چیزی جنجال به پا کردن [آشوب به پا کردن]
  • 1. Sie machen weniger Aufhebens um ihre Arbeit.
    1. آن‌ها آشوب کم‌تری در کارش به پا می‌کنند.
  • 2. Um die großen Projekte wird viel Aufhebens gemacht.
    2. جنجال بزرگی برای پروژه‌های بزرگ می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان