[فعل]

aufholen

فعل گذرا و ناگذر

1 جبران کردن

2 بالا رفتن ترقی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان