[اسم]

die Aufheiterung

قابل شمارش مونث

1 تابش خورشید

2 بهبود حال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان