[فعل]

bahnen

فعل گذرا و ناگذر

1 هموار کردن باز کردن (مسیر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان