[فعل]

bespitzeln

فعل گذرا و ناگذر

1 پاییدن زیر نظر گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان