[فعل]

besprühen

فعل گذرا و ناگذر

1 افشاندن اسپری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان