[فعل]

bestaunen

فعل گذرا و ناگذر

1 خیره شدن با شگفتی نظاره کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان