[صفت]

bestechlich

قابل مقایسه

1 رشوه‌خوار رشوه‌خور، رشوه‌بگیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان