[فعل]

bestechen

فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: bestach] [گذشته: bestach] [گذشته کامل: bestochen] [فعل کمکی: haben ]

1 رشوه دادن تطمیع کردن

2 شیفته کردن تحت تاثیر قرار دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان