[فعل]

bestehlen

فعل گذرا و ناگذر

1 دزدیدن ربودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان