[فعل]

bohnern

فعل گذرا و ناگذر

1 تمیز کردن برق انداختن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان