[فعل]

bohren

فعل گذرا و ناگذر

1 سوراخ کردن

2 حفر کردن کندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان