[اسم]

das Buch

/buːx/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Bücher] [ملکی: Buch(e)s]

1 کتاب

مترادف و متضاد Band Schinken Schmöker Schwarte
ein dickes/gutes/... Buch
کتابی قطور/خوب/...
 • Gute Bücher sind oft sehr teuer.
  کتاب‌های خوب اغلب خیلی گران هستند.
ein Buch herausgeben/schreiben/lesen/...
یک کتاب چاپ کردن/نوشتن/خواندن/....
 • 1. Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin?
  1. کتابی در مورد تاریخ برلین دارید؟
 • 2. Ich lese gerade ein interessantes Buch.
  2. من الان دارم یک کتاب جالب می‌خوانم.
کاربرد واژه Buch به معنای کتاب
واژه Buch در آلمانی معنایی مشابه "کتاب" در فارسی دارد. از Buch برای اشاره به مفهوم فیزیکی و مفهومی کتاب استفاده می‌شود. در مفهوم فیزیکی Buch یک مجموعه از صفحات است که با متن پر شده است. Buch یک جلد دارد و از جایی شروع شده و به جایی ختم می‌شود. برای اشاره به شکل‌های دیگر محصولات نوشتاری مثل روزنامه، مجله و ... از Buch استفاده نمی‌شود.
از Buch همچنین برای اشاره به یک مجموعه از محتوا هم استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
"Ein Buch zu schreiben dauert oft mehrere Jahre" (نوشتن یک کتاب معمولا چندین سال طول می‌کشد.)

2 دفتر حسابداری دفتر محاسبات

مترادف و متضاد Diarium Geschäftsbuch Handelsbuch Kassenbuch
 • 1. die Bücher führen
  1 . دفترهای حسابداری را مدیریت کردن
über etwas (Akk.) Buch führen
حساب چیزی را داشتن [مدیریت کردن]
توضیحاتی در رابطه با این واژه
واژه "buch" به معنای (دفتر حسابداری) معمولا به صورت جمع در جمله ظاهر می‌شود.
این واژه در واقع کوتاه‌شده واژه "Geschäftsbuch" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان