[فعل]

daransetzen

فعل گذرا و ناگذر

1 فراخواندن بسیج کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان