[جمله]

Dann fragen Sie noch einmal.

/dan fʁaːgən ziː nɔx aɪnmaːl/

1 بعد یک بار دیگر سوال کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان