[فعل]

danken

/ˈdaŋkən/
فعل گذرا
[گذشته: dankte] [گذشته: dankte] [گذشته کامل: gedankt] [فعل کمکی: haben ]

1 تشکر کردن سپاس‌گزاری کردن

jemandem danken
از کسی تشکر کردن
 • Wir danken Ihnen.
  ما از شما تشکر می‌کنیم.
jemandem für etwas (Akk.) danken
از کسی بابت چیزی تشکر کردن
 • 1. Ich danke Ihnen für die Einladung.
  1. من از شما بابت دعوت [دعوتتان] تشکر می‌کنم.
 • 2. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
  2. من از شما بابت کمکتان تشکر می کنم.
jemandem mit etwas (Dat.) danken
از کسی با چیزی تشکر کردن
 • Peter hat Michaela mit einem großen Blumenstrauß gedankt.
  "پیتر" با یک دسته گل بزرگ از "میشلا" تشکر کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان