[جمله]

Danke, sehr gut.

/daŋkə zeːɐ guːt/

1 ممنون، بسیار خوب است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان