[قید]

daran

/daˈʀan/
غیرقابل مقایسه

1 به آن

  • 1.Daran hängen sich im Normalfall immer zwei Personen.
    1. در شرایط طبیعی، همواره دو نفر خود را به آن آویزان می‌کنند.
  • 2.Die Wand ist zu dünn. Daran kann man das Regal nicht befestigen.
    2. دیوار بسیار نازک است. نمی‌توان به آن قفسه را وصل کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان