[قید]

durchaus

غیرقابل مقایسه

1 حتما در هر حال

2 کاملا مطلق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان