[فعل]

durchatmen

/ˈdʊʁçˌʔaːtmən/
فعل ناگذر
[گذشته: atmete durch] [گذشته: atmete durch] [گذشته کامل: durchgeatmet] [فعل کمکی: haben ]

1 نفس عمیق کشیدن

مترادف و متضاد aufatmen einatmen
  • 1. Am morgen mache ich immer das Fenster weit auf und atme tief durch.
    1 . من همیشه صبح پنجره را باز می‌کنم و عمیق نفس می‌کشیم.
  • 2. Bitte, einmal durchatmen!
    2 . لطفاً، یک‌بار نفس عمیقی بکشید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان