[اسم]

der Eindruck

/ˈaindrʊk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Eindrücke] [ملکی: Eindruck(e)s]

1 اثر حس، نظر، تأثیر

مترادف و متضاد Empfindung Gefühl Wahrnehmung
 • 1.Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck?
  1 . به نظر من مردم در خیابان کاملاً غیر صمیمی هستند. حس تو چیست؟ [تو چطور حس می کنی؟]
ein tiefer/oberflächlicher/... Eindruck
تأثیر عمیق/سطحی/...
einen von etwas (Dat.) Eindruck haben
حس/برداشت داشتن
 • Ich habe den Eindruck, dass dir das Essen nicht schmeckt.
  من این حس را دارم که تو غذا را دوست نداری.
einen Eindruck von etwas (Dat.) gewinnen/bekommen
چیزی را برداشت کردن [متوجه شدن، پی بردن]
 • Ich denke, Sie haben einen falschen Eindruck davon gewonnen.
  من فکر می‌کنم که شما این را اشتباه برداشت کردید.
einen Eindruck bei jemandem hinterlassen
بر کسی تأثیر گذاشتن
 • Die Bilder hinterlassen einen guten Eindruck bei uns.
  این عکس‌ها بر ما تأثیر خوبی می‌گذارند.
einen guten/schlechten/... Eindruck machen
تأثیر خوب/بد/... گذاشتن
 • Ich glaube, ich habe bei dem Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck gemacht.
  من فکر می‌کنم در مصاحبه شغلی تأثیر خوبی گذاشتم.
einen positiven/negativen Eindruck hinterlassen
تأثیر مثبت/منفی گذاشتن
 • Du hast einen positiven Eindruck hinterlassen.
  تو تأثیر مثبت گذاشته‌ای.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان