[عبارت]

eine lange Leitung haben

/aɪnə laŋə laɪtʊŋ haːbən/

1 دیر گرفتن دیر فهمیدن، دیر متوجه شدن

مترادف و متضاد schwer von Begriff sein
  • 1.In Sprachen bin ich gut, aber bei Zahlen habe ich oft eine lange Leitung.
    1 . من در صحبت‌کردن خوب هستم اما شمارش را معمولاً دیر می‌گیرم.
  • 2.Oh, heute hast du aber wieder eine lange Leitung! Noch mal langsam zum Mitschreiben: sie kommt um fünf Uhr!
    2 . آه، تو دوباره امروز دیر می‌گیری که! دوباره با هم آرام می‌نویسیم: او رأس (ساعت) پنج می‌آید.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "دارای سیم و یا لوله طولانی بودن" است که به طولانی بودن مسیر از ورود تا رسیدن به مقصد اشاره دارد. به‌طور معمول در شرایطی به کار می‌رود که فرد دارای ضعف در یادگیری موضوعی یا مبحثی دارد و بسیار آهسته آن را فرا می‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان