[صفت]

einträglich

قابل مقایسه

1 پرمنفعت سودآور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان