[فعل]

eintrocknen

فعل گذرا و ناگذر

1 خشک شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان