[فعل]

eintreten

/ˈaɪ̯ntʁeːtən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: trat ein] [گذشته: trat ein] [گذشته کامل: eingetreten] [فعل کمکی: haben ]

1 وارد شدن عضو شدن

  • 1.Letztes Jahr bin ich in einen Sportverein eingetreten.
    1 . سال پیش من در یک باشگاه ورزشی عضو شدن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان