[فعل]

eintreffen

/ˈaɪ̯nˌtʀɛfn̩/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: traf ein] [گذشته: traf ein] [گذشته کامل: eingetroffen] [فعل کمکی: sein ]

1 وارد شدن رسیدن

  • 1.Der Zug trifft in zehn Minuten am Zielort ein.
    1 . قطار ده دقیقه دیگر به مقصد می‌رسد.
  • 2.Die Demonstration löste sich auf, als die Polizei eintraf.
    2 . تظاهرات وقتی که پلیس رسید، از هم پاشید

2 به حقیقت پیوستن رخ دادن

  • 1.Das vorhergesagte Ereignis ist eingetroffen.
    1 . اتفاق پیش‌بینی شده به حقیقت پیوست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان