[فعل]

eintrichtern

فعل گذرا و ناگذر

1 خوراندن

2 فهماندن حالی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان