[اسم]

der Eintritt

/ˈaɪ̯ntʁɪt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Eintritte] [ملکی: Eintritt(e)s]

1 هزینه ورودی حق ورود

  • 1.Der Eintritt kostet zwischen 8 und 12 Euro.
    1. هزینه ورودی بین 8 تا 12 یورو است.
  • 2.Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro.
    2. هزینه ورودی 5 یورو است.
کاربرد واژه Eintritt به‌معنای هزینه ورودی
واژه Eintritt در معنای اولیه به‌معنای عمل ورود است، اما زمانی که هزینه صحبت می‌شود معنای حق ورود را می‌دهد. Eintritt یا هزینه ورودی، مبلغی پول است که شما باید برای ورود به یک مکان دیدنی یا یک رویداد پرداخت کنید. در واقع این کاربرد از Eintritt کوتاه شده اصطلاح Eintrittsgeld (پول ورود) است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان