[اسم]

der Eintritt

/ˈaɪ̯ntʁɪt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Eintritte] [ملکی: Eintritt(e)s]

1 ورودیه (هزینه) حق ورود

  • 1.Der Eintritt kostet zwischen 8 und 12 Euro.
    1 . ورودیه بین 8 تا 12 یورو است.
  • 2.Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro.
    2 . هزینه ورودیه 5 یورو است.
کاربرد واژه Eintritt به معنای ورودیه
واژه Eintritt در معنای اولیه به معنای عمل ورود است، اما زمانی که هزینه صحبت می‌شود به معنای حق ورود یا ورودیه را می‌دهد. Eintritt یا ورودیه، مبلغی پول است که شما باید برای ورود به یک مکان دیدنی یا یک رویداد پرداخت کنید. در واقع این کاربرد از Eintritt کوتاه شده اصطلاح Eintrittsgeld (پول ورود) است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان